ἀγαθὰ
Englishman's Concordance
ἀγαθὰ (agatha) — 11 Occurrences

Matthew 7:11 Adj-ANP
GRK: οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς
NAS: to give good gifts
KJV: know how to give good gifts unto your
INT: know [how] gifts good to give to the

Matthew 7:11 Adj-ANP
GRK: οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν
NAS: give what is good to those
KJV: give good things to them that ask
INT: heavens will give good things to them that ask

Matthew 12:34 Adj-ANP
GRK: πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ
NAS: speak what is good? For the mouth
KJV: evil, speak good things? for out of
INT: how are you able good things to speak evil

Matthew 12:35 Adj-ANP
GRK: θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά καὶ ὁ
NAS: treasure what is good; and the evil
KJV: bringeth forth good things: and
INT: treasure puts forth good things and the

Luke 11:13 Adj-ANP
GRK: οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς
NAS: to give good gifts
KJV: know how to give good gifts unto your
INT: know [how] gifts good to give to the

Luke 12:18 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ ἀγαθά μου
NAS: all my grain and my goods.
KJV: and my goods.
INT: and the goods of me

Luke 12:19 Adj-ANP
GRK: ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς
NAS: you have many goods laid up for many
KJV: thou hast much goods laid up for
INT: you have many good things laid up for

Luke 16:25 Adj-ANP
GRK: ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν
NAS: you received your good things, and likewise
KJV: thy good things, and
INT: you did fully receive the [things] good of you in

John 5:29 Adj-ANP
GRK: οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς
NAS: who did the good [deeds] to a resurrection
KJV: they that have done good, unto
INT: those the [ones] good having practiced to

Romans 3:8 Adj-NNP
GRK: ἔλθῃ τὰ ἀγαθά ὧν τὸ
NAS: evil that good may come
KJV: evil, that good may come? whose
INT: might come the good things Their

Romans 10:15 Adj-ANP
GRK: εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά
NAS: WHO BRING GOOD NEWS OF GOOD THINGS!
KJV: and bring glad tidings of good things!
INT: proclaiming good news of the good things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page