2023. ἐπιχορηγέω (epichorégeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2023. ἐπιχορηγέω (epichorégeó) — 5 Occurrences

2 Corinthians 9:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπόρον τῷ
NAS: Now He who supplies seed to the sower
KJV: Now he that ministereth seed
INT: he who moreover supplies seed to him that

Galatians 3:5 V-PPA-NMS
GRK: ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ
NAS: So then, does He who provides you with the Spirit
KJV: He therefore that ministereth to you
INT: He who therefore supplies to you the

Colossians 2:19 V-PPM/P-NNS
GRK: καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον
NAS: body, being supplied and held together
KJV: bands having nourishment ministered, and
INT: and ligaments being supplied and knit together

2 Peter 1:5 V-AMA-2P
GRK: πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ
NAS: in your faith supply moral
KJV: all diligence, add to your
INT: all having brought in besides supply you in the

2 Peter 1:11 V-FIP-3S
GRK: γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ
NAS: will be abundantly supplied to you.
KJV: an entrance shall be ministered unto you
INT: indeed richly will be supplied to you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page