2293. θαρσέω (tharseó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2293. θαρσέω (tharseó) — 7 Occurrences

Matthew 9:2 V-PMA-2S
GRK: τῷ παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον ἀφίενταί
NAS: to the paralytic, Take courage, son;
KJV: Son, be of good cheer; thy
INT: to the paralytic Take courage son have been forgiven

Matthew 9:22 V-PMA-2S
GRK: αὐτὴν εἶπεν Θάρσει θύγατερ ἡ
NAS: Daughter, take courage; your faith
KJV: Daughter, be of good comfort; thy
INT: her said Take courage daughter the

Matthew 14:27 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι
NAS: to them, saying, Take courage, it is I; do not be afraid.
KJV: saying, Be of good cheer; it is
INT: to them saying Take courage I It is

Mark 6:50 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι
NAS: with them and said to them, Take courage; it is I, do not be afraid.
KJV: unto them, Be of good cheer: it is
INT: says to them Take courage I am [he]

Mark 10:49 V-PMA-2S
GRK: λέγοντες αὐτῷ Θάρσει ἔγειρε φωνεῖ
NAS: saying to him, Take courage, stand
KJV: unto him, Be of good comfort, rise;
INT: saying to him Take courage rise up he calls

John 16:33 V-PMA-2P
GRK: ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα
NAS: tribulation, but take courage; I have overcome
KJV: but be of good cheer; I
INT: you have but be of good courage I have overcome

Acts 23:11 V-PMA-2S
GRK: κύριος εἶπεν Θάρσει ὡς γὰρ
NAS: at his side and said, Take courage; for as you have solemnly witnessed
KJV: and said, Be of good cheer, Paul:
INT: Lord said Take courage as indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page