2331. Θεσσαλονικεύς (Thessalonikeus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2331. Θεσσαλονικεύς (Thessalonikeus) — 4 Occurrences

Acts 20:4 N-GMP
GRK: Πύρρου Βεροιαῖος Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος
NAS: and Secundus of the Thessalonians, and Gaius
KJV: and of the Thessalonians, Aristarchus
INT: Pyrrhus a Berean of thessalonians moreover Aristarchus

Acts 27:2 N-GMS
GRK: Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως
NAS: a Macedonian of Thessalonica.
KJV: a Macedonian of Thessalonica, being
INT: Aristarchus a Macedonian of Thessalonica

1 Thessalonians 1:1 N-GMP
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ
NAS: To the church of the Thessalonians in God
KJV: unto the church of the Thessalonians [which is] in
INT: to the church of the Thessalonians in God

2 Thessalonians 1:1 N-GMP
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ
NAS: To the church of the Thessalonians in God
KJV: unto the church of the Thessalonians in
INT: to the church of Thessalonians in God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page