236. ἀλλάσσω (allassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 236. ἀλλάσσω (allassó) — 6 Occurrences

Acts 6:14 V-FIA-3S
GRK: τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη
NAS: this place and alter the customs which
KJV: and shall change the customs
INT: this and will change the customs

Romans 1:23 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν
NAS: and exchanged the glory
KJV: And changed the glory
INT: and changed the glory

1 Corinthians 15:51 V-FIP-1P
GRK: πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα
NAS: sleep, but we will all be changed,
KJV: we shall all be changed,
INT: all however we will be changed

1 Corinthians 15:52 V-FIP-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα
NAS: imperishable, and we will be changed.
KJV: and we shall be changed.
INT: and we will be changed

Galatians 4:20 V-ANA
GRK: ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν
NAS: with you now and to change my tone,
KJV: now, and to change my voice;
INT: presently and to change the tone

Hebrews 1:12 V-FIP-3P
GRK: ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται σὺ δὲ
NAS: THEY WILL ALSO BE CHANGED. BUT YOU ARE THE SAME,
KJV: and they shall be changed: but
INT: a garment also they will be changed you however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page