2445. Ἰόππη (Ioppé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2445. Ἰόππη (Ioppé) — 10 Occurrences

Acts 9:36 N-DFS
GRK: Ἐν Ἰόππῃ δέ τις
NAS: Now in Joppa there was a disciple
KJV: there was at Joppa a certain disciple
INT: in Joppa moreover a certain

Acts 9:38 N-DFS
GRK: Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ
NAS: was near Joppa, the disciples,
KJV: was nigh to Joppa, and the disciples
INT: Lydda to Joppa the disciples

Acts 9:42 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς Ἰόππης καὶ ἐπίστευσαν
NAS: all over Joppa, and many believed
KJV: throughout all Joppa; and many
INT: all of Joppa and believed

Acts 9:43 N-DFS
GRK: μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι
NAS: days in Joppa with a tanner
KJV: days in Joppa with one
INT: he abode in Joppa with a certain

Acts 10:5 N-AFS
GRK: ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι
NAS: [some] men to Joppa and send
KJV: men to Joppa, and call for
INT: men to Joppa and send for

Acts 10:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰόππην
NAS: to them, he sent them to Joppa.
KJV: them to Joppa.
INT: to Joppa

Acts 10:23 N-GFS
GRK: τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ
NAS: of the brethren from Joppa accompanied
KJV: brethren from Joppa accompanied him.
INT: those from Joppa went with him

Acts 10:32 N-AFS
GRK: οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι
NAS: send to Joppa and invite
KJV: therefore to Joppa, and call hither
INT: therefore to Joppa and call for

Acts 11:5 N-DFS
GRK: ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ
NAS: I was in the city of Joppa praying;
KJV: in the city of Joppa praying: and
INT: in [the] city of Joppa praying and

Acts 11:13 N-AFS
GRK: Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι
NAS: Send to Joppa and have Simon,
KJV: men to Joppa, and call for
INT: send forth to Joppa and send for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page