2515. καθέδρα (kathedra)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2515. καθέδρα (kathedra) — 3 Occurrences

Matthew 21:12 N-AFP
GRK: καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων
NAS: of the money changers and the seats of those
KJV: and the seats of them that sold
INT: and the seats of those selling

Matthew 23:2 N-GFS
GRK: τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ
NAS: have seated themselves in the chair of Moses;
KJV: in Moses' seat:
INT: Moses' seat have sat down the

Mark 11:15 N-AFP
GRK: καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων
NAS: of the money changers and the seats of those
KJV: and the seats of them
INT: and the seats of those selling

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page