καθαρᾶς
Englishman's Concordance
καθαρᾶς (katharas) — 3 Occurrences

1 Timothy 1:5 Adj-GFS
GRK: ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ
NAS: is love from a pure heart
KJV: charity out of a pure heart, and
INT: love out of pure a heart and

2 Timothy 2:22 Adj-GFS
GRK: κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας
NAS: on the Lord from a pure heart.
KJV: the Lord out of a pure heart.
INT: Lord out of pure a heart

1 Peter 1:22 Adj-GFS
GRK: ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους
INT: sincere out of [a] pure heart one another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page