καθαρίζονται
Englishman's Concordance
καθαρίζονται (katharizontai) — 2 Occurrences

Matthew 11:5 V-PIM/P-3P
GRK: περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ
NAS: [the] lepers are cleansed and [the] deaf
KJV: the lepers are cleansed, and
INT: walk lepers are cleansed and deaf

Luke 7:22 V-PIM/P-3P
GRK: περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ
NAS: [the] lepers are cleansed, and [the] deaf
KJV: the lepers are cleansed, the deaf
INT: walk lepers are cleansed and deaf

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page