καθαρίσατε
Englishman's Concordance
καθαρίσατε (katharisate) — 1 Occurrence

James 4:8 V-AMA-2P
GRK: ἐγγιεῖ ὑμῖν καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί
NAS: and He will draw near to you. Cleanse your hands,
KJV: to you. Cleanse [your] hands,
INT: he will draw near to you Have cleansed [your] hands sinners

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page