καθαρίζεσθαι
Englishman's Concordance
καθαρίζεσθαι (katharizesthai) — 1 Occurrence

Hebrews 9:23 V-PNM/P
GRK: οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι αὐτὰ δὲ
NAS: of the things in the heavens to be cleansed with these,
KJV: the heavens should be purified with these;
INT: heavens with these to be purified them moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page