καθαρίζων
Englishman's Concordance
καθαρίζων (katharizōn) — 1 Occurrence

Mark 7:19 V-PPA-NMS
GRK: ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ
NAS: and is eliminated? ([Thus He] declared all
KJV: into the draught, purging all meats?
INT: draught goes out purifying all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page