καθαρίσωμεν
Englishman's Concordance
καθαρίσωμεν (katharisōmen) — 1 Occurrence

2 Corinthians 7:1 V-ASA-1P
GRK: ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ
NAS: beloved, let us cleanse ourselves
KJV: dearly beloved, let us cleanse ourselves
INT: promises beloved we should cleanse ourselves from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page