καθεξῆς
Englishman's Concordance
καθεξῆς (kathexēs) — 5 Occurrences

Luke 1:3 Adv
GRK: πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι
NAS: to write [it] out for you in consecutive order, most excellent
KJV: unto thee in order, most excellent
INT: will all things carefully with method to you to write

Luke 8:1 Adv
GRK: ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς
INT: afterward soon that he

Acts 3:24 Adv
GRK: καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν
NAS: from Samuel and [his] successors onward, also
KJV: and those that follow after, as many as
INT: and those subsequent as many as spoke

Acts 11:4 Adv
GRK: ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων
NAS: [speaking] and [proceeded] to explain to them in orderly sequence, saying,
KJV: and expounded [it] by order unto them,
INT: he set [it] forth to them in order saying

Acts 18:23 Adv
GRK: ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν
NAS: and passed successively through
KJV: Phrygia in order, strengthening
INT: he went forth passing through in order the Galatian

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page