Καθεύδετε
Englishman's Concordance
Καθεύδετε (Katheudete) — 3 Occurrences

Matthew 26:45 V-PIA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν
NAS: to them, Are you still sleeping and resting?
KJV: saith unto them, Sleep on now, and
INT: says to them Sleep later on

Mark 14:41 V-PIA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν
NAS: to them, Are you still sleeping and resting?
KJV: saith unto them, Sleep on now, and
INT: says to them Sleep on now

Luke 22:46 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε
NAS: to them, Why are you sleeping? Get
KJV: Why sleep ye? rise
INT: to them Why sleep you Having risen up pray

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page