ἐκάθητο
Englishman's Concordance
ἐκάθητο (ekathēto) — 11 Occurrences

Matthew 13:1 V-IIM/P-3S
GRK: τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν
NAS: out of the house and was sitting by the sea.
KJV: the house, and sat by
INT: [from] the house sat down by the

Matthew 15:29 V-IIM/P-3S
GRK: τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
NAS: up on the mountain, He was sitting there.
KJV: into a mountain, and sat down there.
INT: the mountain he was sitting there

Matthew 26:58 V-IIM/P-3S
GRK: εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν
NAS: and entered in, and sat down with the officers
KJV: went in, and sat with the servants,
INT: having entered within he sat with the

Matthew 26:69 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν
NAS: Peter was sitting outside
KJV: Now Peter sat without in
INT: moreover Peter was sitting outside in

Matthew 28:2 V-IIM/P-3S
GRK: λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: the stone and sat upon it.
KJV: the door, and sat upon it.
INT: stone and was sitting upon it

Mark 3:32 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν
NAS: A crowd was sitting around
KJV: And the multitude sat about him,
INT: And sat around him

Mark 10:46 V-IIM/P-3S
GRK: τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν
NAS: of Timaeus, was sitting by the road.
KJV: of Timaeus, sat by
INT: blind beggar was sitting beside the

Luke 18:35 V-IIM/P-3S
GRK: τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν
NAS: a blind man was sitting by the road
KJV: blind man sat by
INT: a blind [man] certain sat beside the

Luke 22:55 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ συνκαθισάντων ἐκάθητο ὁ Πέτρος
NAS: Peter was sitting among
KJV: Peter sat down among
INT: and they having sat down together sat Peter

John 6:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν
NAS: and there He sat down with His disciples.
KJV: and there he sat with his
INT: and there sat with the

Acts 14:8 V-IIM/P-3S
GRK: τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ
NAS: a man was sitting who
KJV: And there sat a certain man
INT: in the feet sat lame from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page