καθήμεναι
Englishman's Concordance
καθήμεναι (kathēmenai) — 1 Occurrence

Matthew 27:61 V-PPM/P-NFP
GRK: ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ
NAS: Mary, sitting opposite
KJV: Mary, sitting over against
INT: other Mary sitting opposite the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page