καθημένης
Englishman's Concordance
καθημένης (kathēmenēs) — 1 Occurrence

Revelation 17:1 V-PPM/P-GFS
GRK: μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων
NAS: harlot who sits on many
KJV: whore that sitteth upon
INT: great who sits upon waters

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page