καθημένῳ
Englishman's Concordance
καθημένῳ (kathēmenō) — 8 Occurrences

Matthew 23:22 V-PPM/P-DMS
GRK: ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: of God and by Him who sits upon it.
KJV: and by him that sitteth thereon.
INT: by him who sits upon it

1 Corinthians 14:30 V-PPM/P-DMS
GRK: ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ ὁ πρῶτος
NAS: to another who is seated, the first
KJV: to another that sitteth by, let
INT: to another should be a revelation sitting by the first

Revelation 4:9 V-PPM/P-DMS
GRK: εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: and thanks to Him who sits on the throne,
KJV: thanks to him that sat on
INT: thanksgiving to him who sits upon the

Revelation 5:13 V-PPM/P-DMS
GRK: λέγοντας Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: saying, To Him who sits on the throne,
KJV: power, [be] unto him that sitteth upon
INT: saying To him who sits on the

Revelation 6:4 V-PPM/P-DMS
GRK: καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν
NAS: went out; and to him who sat on it, it was granted
KJV: to him that sat thereon
INT: and to him sitting on it

Revelation 7:10 V-PPM/P-DMS
GRK: ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: to our God who sits on the throne,
KJV: God which sitteth upon the throne,
INT: of us who sits on the

Revelation 14:15 V-PPM/P-DMS
GRK: μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς
NAS: voice to Him who sat on the cloud,
KJV: voice to him that sat on
INT: loud to him sitting on the

Revelation 19:4 V-PPM/P-DMS
GRK: θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: God who sits on the throne
KJV: worshipped God that sat on the throne,
INT: God who sits on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page