καθημένην
Englishman's Concordance
καθημένην (kathēmenēn) — 1 Occurrence

Revelation 17:3 V-PPM/P-AFS
GRK: εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον
NAS: a woman sitting on a scarlet
KJV: a woman sit upon
INT: I saw a woman sitting upon a beast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page