καθήσεσθε
Englishman's Concordance
καθήσεσθε (kathēsesthe) — 2 Occurrences

Matthew 19:28 V-FIM-2P
GRK: δόξης αὐτοῦ καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς
NAS: you also shall sit upon twelve
INT: of glory of him will sit also you

Luke 22:30 V-PIM/P-2P
GRK: μου καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων
NAS: in My kingdom, and you will sit on thrones
INT: of me and may sit on thrones

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page