καθήμενον
Englishman's Concordance
καθήμενον (kathēmenon) — 11 Occurrences

Matthew 9:9 V-PPM/P-AMS
GRK: εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ
NAS: Matthew, sitting in the tax collector's booth;
KJV: Matthew, sitting at
INT: he saw a man sitting at the

Matthew 26:64 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν
NAS: OF MAN SITTING AT THE RIGHT HAND
KJV: of man sitting on
INT: of man sitting at [the] right hand

Mark 2:14 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ
NAS: the [son] of Alphaeus sitting in the tax booth,
KJV: the [son] of Alphaeus sitting at
INT: of Alphaeus sitting at the

Mark 5:15 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ
NAS: the man who had been demon-possessed sitting down, clothed
KJV: the legion, sitting, and
INT: the [man] possessed by demons sitting clothed and

Mark 14:62 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως
NAS: OF MAN SITTING AT THE RIGHT HAND
KJV: of man sitting on
INT: at [the] right hand sitting of the Power

Mark 16:5 V-PPM/P-AMS
GRK: εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς
NAS: a young man sitting at the right,
KJV: a young man sitting on
INT: they saw a young man sitting on the

Luke 5:27 V-PPM/P-AMS
GRK: ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ
NAS: Levi sitting in the tax booth,
KJV: Levi, sitting at
INT: by name Levi sitting at the

Luke 8:35 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον
NAS: had gone out, sitting down at the feet
KJV: were departed, sitting at
INT: and found seated the man

Luke 22:56 V-PPM/P-AMS
GRK: παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ
NAS: seeing him as he sat in the firelight
KJV: beheld him as he sat by the fire,
INT: a servant girl certain sitting by the

Revelation 14:14 V-PPM/P-AMS
GRK: τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν
NAS: cloud, and sitting on the cloud
KJV: the cloud [one] sat like
INT: the cloud [one] sitting like [a] son

Revelation 20:11 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτόν
NAS: throne and Him who sat upon it, from whose
KJV: throne, and him that sat on it,
INT: and him who sits on it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page