καθημένους
Englishman's Concordance
καθημένους (kathēmenous) — 6 Occurrences

Mark 3:34 V-PPM/P-AMP
GRK: αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει Ἴδε
NAS: at those who were sitting around
KJV: on them which sat about
INT: him in a circle were sitting he says Behold

Luke 21:35 V-PPM/P-AMP
GRK: πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον
NAS: those who dwell on the face
KJV: on all them that dwell on the face
INT: all those sitting upon the face

John 2:14 V-PPM/P-AMP
GRK: τοὺς κερματιστὰς καθημένους
NAS: and the money changers seated [at their tables].
KJV: and the changers of money sitting:
INT: the money-changers sitting

Revelation 4:4 V-PPM/P-AMP
GRK: τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν
NAS: elders sitting, clothed
KJV: twenty elders sitting, clothed in
INT: four elders sitting clothed in

Revelation 9:17 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν
NAS: and those who sat on them: [the riders] had
KJV: the vision, and them that sat on them,
INT: and those sitting on them

Revelation 14:6 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς
NAS: to those who live on the earth,
INT: on those who dwell on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page