καθεύδοντας
Englishman's Concordance
καθεύδοντας (katheudontas) — 5 Occurrences

Matthew 26:40 V-PPA-AMP
GRK: εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ λέγει
NAS: and found them sleeping, and said
KJV: findeth them asleep, and saith
INT: finds them sleeping and he says

Matthew 26:43 V-PPA-AMP
GRK: εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ
NAS: and found them sleeping, for their eyes
KJV: and found them asleep again: for
INT: he finds them sleeping were indeed

Mark 13:36 V-PPA-AMP
GRK: εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
NAS: suddenly and find you asleep.
KJV: he find you sleeping.
INT: he should find you sleeping

Mark 14:37 V-PPA-AMP
GRK: εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ λέγει
NAS: and found them sleeping, and said
KJV: findeth them sleeping, and saith
INT: finds them sleeping And he says

Mark 14:40 V-PPA-AMP
GRK: εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ
NAS: and found them sleeping, for their eyes
KJV: he found them asleep again, (for
INT: he found them sleeping were indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page