2518. καθεύδω (katheudó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2518. καθεύδω (katheudó) — 22 Occurrences

Matthew 8:24 V-IIA-3S
GRK: αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν
NAS: but Jesus Himself was asleep.
KJV: but he was asleep.
INT: he himself however was sleeping

Matthew 9:24 V-PIA-3S
GRK: κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει καὶ κατεγέλων
NAS: has not died, but is asleep. And they [began] laughing
KJV: dead, but sleepeth. And they laughed
INT: girl but sleeps And they laughed at

Matthew 13:25 V-PNA
GRK: δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους
NAS: his men were sleeping, his enemy
KJV: while men slept, his enemy
INT: moreover the [time] while slept the men

Matthew 25:5 V-IIA-3P
GRK: πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον
NAS: got drowsy and [began] to sleep.
KJV: slumbered and slept.
INT: all and slept

Matthew 26:40 V-PPA-AMP
GRK: εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ λέγει
NAS: and found them sleeping, and said
KJV: findeth them asleep, and saith
INT: finds them sleeping and he says

Matthew 26:43 V-PPA-AMP
GRK: εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ
NAS: and found them sleeping, for their eyes
KJV: and found them asleep again: for
INT: he finds them sleeping were indeed

Matthew 26:45 V-PIA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν
NAS: to them, Are you still sleeping and resting?
KJV: saith unto them, Sleep on now, and
INT: says to them Sleep later on

Mark 4:27 V-PSA-3S
GRK: καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται
NAS: and he goes to bed at night and gets
KJV: And should sleep, and rise
INT: and should sleep and rise

Mark 4:38 V-PPA-NMS
GRK: τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων καὶ ἐγείρουσιν
NAS: was in the stern, asleep on the cushion;
KJV: the hinder part of the ship, asleep on
INT: the cushion sleeping And they awaken

Mark 5:39 V-PIA-3S
GRK: ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
NAS: has not died, but is asleep.
KJV: dead, but sleepeth.
INT: is dead but sleeps

Mark 13:36 V-PPA-AMP
GRK: εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
NAS: suddenly and find you asleep.
KJV: he find you sleeping.
INT: he should find you sleeping

Mark 14:37 V-PPA-AMP
GRK: εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ λέγει
NAS: and found them sleeping, and said
KJV: findeth them sleeping, and saith
INT: finds them sleeping And he says

Mark 14:37 V-PIA-2S
GRK: Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις οὐκ ἴσχυσας
NAS: Simon, are you asleep? Could
KJV: Simon, sleepest thou? couldest
INT: to Peter Simon sleep you not were you able

Mark 14:40 V-PPA-AMP
GRK: εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ
NAS: and found them sleeping, for their eyes
KJV: he found them asleep again, (for
INT: he found them sleeping were indeed

Mark 14:41 V-PIA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν
NAS: to them, Are you still sleeping and resting?
KJV: saith unto them, Sleep on now, and
INT: says to them Sleep on now

Luke 8:52 V-PIA-3S
GRK: ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
NAS: for she has not died, but is asleep.
KJV: dead, but sleepeth.
INT: she is dead but sleeps

Luke 22:46 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε
NAS: to them, Why are you sleeping? Get
KJV: Why sleep ye? rise
INT: to them Why sleep you Having risen up pray

Ephesians 5:14 V-PPA-NMS
GRK: Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα
NAS: Awake, sleeper, And arise
KJV: Awake thou that sleepest, and
INT: Awake [you] that sleep and rise up

1 Thessalonians 5:6 V-PSA-1P
GRK: οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ
NAS: so then let us not sleep as others
KJV: let us not sleep, as [do] others;
INT: then not we should sleep as the

1 Thessalonians 5:7 V-PPA-NMP
GRK: οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν
NAS: For those who sleep do their sleeping
KJV: For they that sleep sleep
INT: those who indeed sleep by night sleep

1 Thessalonians 5:7 V-PIA-3P
GRK: καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ οἱ
NAS: who sleep do their sleeping at night,
KJV: they that sleep sleep in the night;
INT: sleep by night sleep and they that

1 Thessalonians 5:10 V-PSA-1P
GRK: γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν
NAS: or asleep, we will live
KJV: or sleep, we should live
INT: we might watch or we might sleep together with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page