2533. Καϊάφας (Kaiaphas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2533. Καϊάφας (Kaiaphas) — 9 Occurrences

Matthew 26:3 N-GMS
GRK: τοῦ λεγομένου Καιάφα
NAS: of the high priest, named Caiaphas;
KJV: who was called Caiaphas,
INT: who was called Caiaphas

Matthew 26:57 N-AMS
GRK: ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα
NAS: led Him away to Caiaphas, the high priest,
KJV: to Caiaphas the high priest,
INT: led [him] away to Caiaphas the high priest

Luke 3:2 N-GMS
GRK: Ἅννα καὶ Καιάφα ἐγένετο ῥῆμα
NAS: of Annas and Caiaphas, the word
KJV: and Caiaphas being
INT: of Annas and Caiaphas came [the] word

John 11:49 N-NMS
GRK: ἐξ αὐτῶν Καιάφας ἀρχιερεὺς ὢν
NAS: But one of them, Caiaphas, who was high priest
KJV: them, [named] Caiaphas, being
INT: of them Caiaphas high priest being

John 18:13 N-GMS
GRK: πενθερὸς τοῦ Καιάφα ὃς ἦν
NAS: for he was father-in-law of Caiaphas, who
KJV: father in law to Caiaphas, which
INT: father-in-law of Caiaphas who was John 18:14 N-NMS
GRK: ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας
NAS: Now Caiaphas was the one who had advised
KJV: Now Caiaphas was he, which
INT: it was moreover Caiaphas having given counsel

John 18:24 N-AMS
GRK: δεδεμένον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα
NAS: Him bound to Caiaphas the high priest.
KJV: bound unto Caiaphas the high priest.
INT: bound to Caiaphas the high priest

John 18:28 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἰς τὸ
NAS: Jesus from Caiaphas into the Praetorium,
KJV: from Caiaphas unto
INT: from Caiaphas into the

Acts 4:6 N-NMS
GRK: ἀρχιερεὺς καὶ Καιάφας καὶ Ἰωάννης
NAS: the high priest [was there], and Caiaphas and John
KJV: and Caiaphas, and
INT: high priest and Caiaphas and John

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page