2545. καίω (kaió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2545. καίω (kaió) — 11 Occurrences

Matthew 5:15 V-PIA-3P
GRK: οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ
NAS: nor does [anyone] light a lamp and put
KJV: Neither do men light a candle, and
INT: Nor do they light a lamp and

Luke 12:35 V-PPM/P-NFP
GRK: οἱ λύχνοι καιόμενοι
NAS: and [keep] your lamps lit.
KJV: and [your] lights burning;
INT: the lamps burning

Luke 24:32 V-PPM/P-NFS
GRK: καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν
NAS: Were not our hearts burning within
KJV: our heart burn within us,
INT: heart our burning was within

John 5:35 V-PPM/P-NMS
GRK: λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων
NAS: He was the lamp that was burning and was shining
KJV: He was a burning and a shining
INT: lamp burning and shining

John 15:6 V-PIM/P-3S
GRK: βάλλουσιν καὶ καίεται
NAS: them into the fire and they are burned.
KJV: the fire, and they are burned.
INT: cast and it is burned

Hebrews 12:18 V-RPM/P-DNS
GRK: ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ
NAS: to [a mountain] that can be touched and to a blazing fire,
KJV: and that burned with fire,
INT: being touched and having been kindled with fire and

Revelation 4:5 V-PPM/P-NFP
GRK: λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ
NAS: of fire burning before
KJV: of fire burning before
INT: lamps of fire burning before the

Revelation 8:8 V-PPM/P-NNS
GRK: μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς
NAS: mountain burning with fire
KJV: mountain burning with fire
INT: great with fire burning was cast into

Revelation 8:10 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς
NAS: from heaven, burning like
KJV: heaven, burning as it were
INT: a star great burning as a lamp

Revelation 19:20 V-PPM/P-GFS
GRK: πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ
NAS: of fire which burns with brimstone.
KJV: a lake of fire burning with brimstone.
INT: of fire which burns with brimstone

Revelation 21:8 V-PPM/P-DFS
GRK: λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ
NAS: [will be] in the lake that burns with fire
KJV: the lake which burneth with fire and
INT: lake which burns with fire and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page