2546. κἀκεῖ (kakei)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2546. κἀκεῖ (kakei) — 10 Occurrences

Matthew 5:23 Adv-C
GRK: τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι
NAS: at the altar, and there remember
KJV: the altar, and there rememberest
INT: the altar and there shall remember that

Matthew 10:11 Adv-C
GRK: ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως
NAS: in it, and stay at his house until
KJV: is worthy; and there abide till
INT: worthy is and there remain until

Matthew 28:10 Adv-C
GRK: τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται
KJV: Galilee, and there shall they see
INT: Galilee and there me will they see

Mark 1:35 Adv-C
GRK: ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
NAS: place, and was praying there.
KJV: a solitary place, and there prayed.
INT: solitary a place and there was praying

John 11:54 Adv-C
GRK: λεγομένην πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ
NAS: Ephraim; and there He stayed
KJV: Ephraim, and there continued
INT: called a city and there he stayed with

Acts 14:7 Adv-C
GRK: κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
NAS: and there they continued to preach the gospel.
KJV: And there they preached the gospel.
INT: and there preaching the gospel they were

Acts 17:13 Adv-C
GRK: θεοῦ ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ
NAS: they came there as well, agitating
KJV: they came thither also, and stirred up
INT: of God they came also there agitating and

Acts 22:10 Adv-C
GRK: εἰς Δαμασκόν κἀκεῖ σοι λαληθήσεται
NAS: on into Damascus, and there you will be told
KJV: Damascus; and there it shall be told
INT: to Damascus and there you it will be told

Acts 25:20 Adv-C
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ
NAS: to Jerusalem and there stand trial
KJV: to Jerusalem, and there be judged of
INT: to Jerusalem and there to be judged concerning

Acts 27:6 Adv-C
GRK: Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ
NAS: There the centurion found
KJV: And there the centurion found
INT: And there having found the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page