2602. καταβολή (katabolé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2602. καταβολή (katabolé) — 11 Occurrences

Matthew 13:35 N-GFS
GRK: κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: SINCE THE FOUNDATION OF THE WORLD.
KJV: from the foundation of the world.
INT: things hidden from [the] foundation of [the] world

Matthew 25:34 N-GFS
GRK: βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: prepared for you from the foundation of the world.
KJV: from the foundation of the world:
INT: kingdom from [the] foundation of [the] world

Luke 11:50 N-GFS
GRK: ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ
NAS: since the foundation of the world,
KJV: from the foundation of the world,
INT: poured out from [the] foundation of [the] world of

John 17:24 N-GFS
GRK: με πρὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: Me before the foundation of the world.
KJV: me before the foundation of the world.
INT: me before [the] foundation of [the] world

Ephesians 1:4 N-GFS
GRK: αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι
NAS: us in Him before the foundation of the world,
KJV: before the foundation of the world,
INT: him before [the] foundation of [the] world to be

Hebrews 4:3 N-GFS
GRK: ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων
NAS: were finished from the foundation of the world.
KJV: from the foundation of the world.
INT: works from [the] foundation of [the] world having been finished

Hebrews 9:26 N-GFS
GRK: παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου νυνὶ
NAS: since the foundation of the world;
KJV: since the foundation of the world:
INT: to have suffered from [the] foundation of [the] world now

Hebrews 11:11 N-AFS
GRK: δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν
NAS: ability to conceive, even
KJV: strength to conceive seed, and
INT: power for [the] conception of seed received

1 Peter 1:20 N-GFS
GRK: μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος
NAS: before the foundation of the world,
KJV: before the foundation of the world,
INT: indeed before [the] foundation of [the] world having been revealed

Revelation 13:8 N-GFS
GRK: ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: has not been written from the foundation of the world
KJV: from the foundation of the world.
INT: slain from [the] founding of [the] world

Revelation 17:8 N-GFS
GRK: ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βλεπόντων
NAS: of life from the foundation of the world,
KJV: from the foundation of the world,
INT: of life from [the] foundation of [the] world seeing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page