2635. καταλαλέω (katalaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2635. καταλαλέω (katalaleó) — 5 Occurrences

James 4:11 V-PMA-2P
GRK: Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί
NAS: Do not speak against one another,
KJV: not evil one of another,
INT: not speak against one another brothers

James 4:11 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ
NAS: Do not speak against one another,
KJV: brethren. He that speaketh evil of [his] brother,
INT: brothers He that speaks against [his] brother or

James 4:11 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ
NAS: brethren. He who speaks against a brother
KJV: brother, speaketh evil of the law,
INT: brother of him speaks against [the] law and

1 Peter 2:12 V-PIA-3P
GRK: ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς
NAS: that in the thing in which they slander you as evildoers,
KJV: whereas they speak against you
INT: wherein which they speak against you as

1 Peter 3:16 V-PIM/P-2P
GRK: ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ
NAS: that in the thing in which you are slandered, those
KJV: whereas they speak evil of you,
INT: in which they may speak against you they might be ashamed who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page