καταλαβέσθαι
Englishman's Concordance
καταλαβέσθαι (katalabesthai) — 1 Occurrence

Ephesians 3:18 V-ANM
GRK: ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν
NAS: may be able to comprehend with all
KJV: May be able to comprehend with all
INT: that you might be fully able to apprehend with all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page