κατειλημμένην
Englishman's Concordance
κατειλημμένην (kateilēmmenēn) — 1 Occurrence

John 8:3 V-RPM/P-AFS
GRK: ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες
NAS: a woman caught in adultery,
KJV: him a woman taken in adultery;
INT: in adultery having been caught and having set

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page