κατείληπται
Englishman's Concordance
κατείληπται (kateilēptai) — 1 Occurrence

John 8:4 V-RIM/P-3S
GRK: ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ
NAS: woman has been caught in adultery,
KJV: woman was taken in adultery,
INT: woman was taken in the very act

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page