καταλαβόμενοι
Englishman's Concordance
καταλαβόμενοι (katalabomenoi) — 1 Occurrence

Acts 4:13 V-APM-NMP
GRK: Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι
NAS: and John and understood that they were uneducated
KJV: John, and perceived that they were
INT: of John and having understood that men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page