2638. καταλαμβάνω (katalambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2638. καταλαμβάνω (katalambanó) — 15 Occurrences

Mark 9:18 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν
NAS: and whenever it seizes him, it slams
KJV: wheresoever he taketh him,
INT: if him it seizes it throws down him

John 1:5 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
NAS: and the darkness did not comprehend it.
KJV: and the darkness comprehended it not.
INT: it not overcame

John 8:3 V-RPM/P-AFS
GRK: ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες
NAS: a woman caught in adultery,
KJV: him a woman taken in adultery;
INT: in adultery having been caught and having set

John 8:4 V-RIM/P-3S
GRK: ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ
NAS: woman has been caught in adultery,
KJV: woman was taken in adultery,
INT: woman was taken in the very act

John 12:35 V-ASA-3S
GRK: σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ καὶ ὁ
NAS: that darkness will not overtake you; he who walks
KJV: lest darkness come upon you: for
INT: darkness you might overtake And he who

Acts 4:13 V-APM-NMP
GRK: Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι
NAS: and John and understood that they were uneducated
KJV: John, and perceived that they were
INT: of John and having understood that men

Acts 10:34 V-PIM-1S
GRK: Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ
NAS: certainly understand [now] that God
KJV: Of a truth I perceive that God
INT: certainly truth I understand that not

Acts 25:25 V-AIM-1S
GRK: ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον
NAS: But I found that he had committed
KJV: But when I found that he had committed
INT: I moreover having understood nothing worthy

Romans 9:30 V-AIA-3S
GRK: διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην
NAS: righteousness, attained righteousness,
KJV: after righteousness, have attained to righteousness,
INT: follow after righteousness attained righteousness righteousness

1 Corinthians 9:24 V-ASA-2P
GRK: τρέχετε ἵνα καταλάβητε
NAS: Run in such a way that you may win.
KJV: run, that ye may obtain.
INT: run that you might obtain [it]

Ephesians 3:18 V-ANM
GRK: ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν
NAS: may be able to comprehend with all
KJV: May be able to comprehend with all
INT: that you might be fully able to apprehend with all

Philippians 3:12 V-ASA-1S
GRK: εἰ καὶ καταλάβω ἐφ' ᾧ
NAS: on so that I may lay hold
KJV: if that I may apprehend that for
INT: if also I might lay hold for which

Philippians 3:12 V-AIP-1S
GRK: ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ
NAS: that I may lay hold of that for which
KJV: which also I am apprehended of Christ
INT: which also I was laid hold of by Christ

Philippians 3:13 V-RNA
GRK: οὐ λογίζομαι κατειληφέναι ἓν δέ
NAS: myself as having laid hold of [it] yet;
KJV: myself to have apprehended: but
INT: not do reckon to have laid hold one thing moreover

1 Thessalonians 5:4 V-ASA-3S
GRK: ὡς κλέπτης καταλάβῃ
NAS: that the day would overtake you like
KJV: that that day should overtake you as
INT: as a thief should overtake

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page