καταλαμβάνομαι
Englishman's Concordance
καταλαμβάνομαι (katalambanomai) — 1 Occurrence

Acts 10:34 V-PIM-1S
GRK: Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ
NAS: certainly understand [now] that God
KJV: Of a truth I perceive that God
INT: certainly truth I understand that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page