2779. κῆπος (képos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2779. κῆπος (képos) — 5 Occurrences

Luke 13:19 N-AMS
GRK: ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ καὶ
NAS: into his own garden; and it grew
KJV: into his garden; and it grew,
INT: cast into garden his and

John 18:1 N-NMS
GRK: ὅπου ἦν κῆπος εἰς ὃν
NAS: where there was a garden, in which
KJV: where was a garden, into the which
INT: where was a garden into which

John 18:26 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ
NAS: Did I not see you in the garden with Him?
KJV: thee in the garden with him?
INT: in the garden with him

John 19:41 N-NMS
GRK: ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν
NAS: He was crucified there was a garden, and in the garden
KJV: there was a garden; and
INT: where he was crucified a garden and in

John 19:41 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν
NAS: there was a garden, and in the garden a new
KJV: and in the garden a new sepulchre,
INT: in the garden a tomb new

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page