2847. κόκκινος (kokkinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2847. κόκκινος (kokkinos) — 6 Occurrences

Matthew 27:28 Adj-AFS
GRK: αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
NAS: Him and put a scarlet robe
KJV: and put on him a scarlet robe.
INT: him a robe scarlet they put around him

Hebrews 9:19 Adj-GNS
GRK: καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου
NAS: with water and scarlet wool
KJV: water, and scarlet wool, and
INT: and wool scarlet and hyssop

Revelation 17:3 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα
NAS: sitting on a scarlet beast,
KJV: upon a scarlet coloured beast,
INT: upon a beast scarlet full of names

Revelation 17:4 Adj-ANS
GRK: πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη
NAS: in purple and scarlet, and adorned
KJV: and scarlet colour, and
INT: purple and scarlet and adorned

Revelation 18:12 Adj-GNS
GRK: σιρικοῦ καὶ κοκκίνου καὶ πᾶν
NAS: and silk and scarlet, and every
KJV: silk, and scarlet, and all
INT: of silk and of scarlet and all

Revelation 18:16 Adj-ANS
GRK: πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη
NAS: and purple and scarlet, and adorned
KJV: purple, and scarlet, and decked
INT: purple and scarlet and adorned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page