2848. κόκκος (kokkos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2848. κόκκος (kokkos) — 7 Occurrences

Matthew 13:31 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως ὃν
NAS: is like a mustard seed, which a man
KJV: like to a grain of mustard seed,
INT: of the heavens to a grain of mustard which

Matthew 17:20 N-AMS
GRK: πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε
NAS: of a mustard seed, you will say
KJV: as a grain of mustard seed,
INT: faith as a seed of mustard you will say

Mark 4:31 N-DMS
GRK: ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς
NAS: a mustard seed, which,
KJV: [It is] like a grain of mustard seed,
INT: As to a grain of mustard which

Luke 13:19 N-DMS
GRK: ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως ὃν
NAS: a mustard seed, which
KJV: like a grain of mustard seed,
INT: Like it is to a grain of mustard which

Luke 17:6 N-AMS
GRK: πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐλέγετε
NAS: a mustard seed, you would say
KJV: as a grain of mustard seed,
INT: faith as a grain of mustard you might say

John 12:24 N-NMS
GRK: μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου
NAS: to you, unless a grain of wheat
KJV: unto you, Except a corn of wheat fall
INT: not the grain of wheat

1 Corinthians 15:37 N-AMS
GRK: ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι
NAS: which is to be, but a bare grain, perhaps
KJV: bare grain, it may chance
INT: but a bare grain if it may be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page