2885. κοσμέω (kosmeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2885. κοσμέω (kosmeó) — 10 Occurrences

Matthew 12:44 V-RPM/P-AMS
GRK: σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον
NAS: swept, and put in order.
KJV: swept, and garnished.
INT: swept and put in order

Matthew 23:29 V-PIA-2P
GRK: προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα
NAS: of the prophets and adorn the monuments
KJV: and garnish the sepulchres
INT: prophets and adorn the monuments

Matthew 25:7 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας
NAS: virgins rose and trimmed their lamps.
KJV: arose, and trimmed their lamps.
INT: those and trimmed the lamps

Luke 11:25 V-RPM/P-AMS
GRK: σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον
NAS: it finds it swept and put in order.
KJV: [it] swept and garnished.
INT: swept and adorned

Luke 21:5 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται εἶπεν
NAS: the temple, that it was adorned with beautiful
KJV: how it was adorned with goodly
INT: and consecrated gifts it was adorned he said

1 Timothy 2:9 V-PNA
GRK: καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς μὴ
NAS: [I want] women to adorn themselves
KJV: also, that women adorn themselves in
INT: and self-control should adorn themselves not

Titus 2:10 V-PSA-3P
GRK: ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν
NAS: so that they will adorn the doctrine
KJV: that they may adorn the doctrine
INT: of us God they might adorn in all things

1 Peter 3:5 V-IIA-3P
GRK: εἰς θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς ὑποτασσόμεναι
NAS: in God, used to adorn themselves,
KJV: God, adorned themselves,
INT: in God adorned themselves being subject

Revelation 21:2 V-RPM/P-AFS
GRK: ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ
NAS: as a bride adorned for her husband.
KJV: as a bride adorned for her husband.
INT: as a bride adorned for the husband

Revelation 21:19 V-RPM/P-NMP
GRK: λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι ὁ θεμέλιος
NAS: wall were adorned with every kind
KJV: of the city [were] garnished with all manner of
INT: stone precious [were] adorned the foundation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page