2905. κραυγάζω (kraugazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2905. κραυγάζω (kraugazó) — 9 Occurrences

Matthew 12:19 V-FIA-3S
GRK: ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ ἀκούσει
NAS: NOR CRY OUT; NOR
KJV: strive, nor cry; neither shall any man
INT: He will quarrel nor cry out nor will hear

Luke 4:41 V-PPA-NNP
GRK: ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ λέγοντα
INT: from many crying out and saying

John 11:43 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν Λάζαρε δεῦρο
NAS: these things, He cried out with a loud
KJV: had spoken, he cried with a loud
INT: with a voice loud he cried Lazarus come

John 12:13 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά εὐλογημένος
NAS: out to meet Him, and [began] to shout, Hosanna!
INT: him and were shouting Hosanna blessed [is]

John 18:40 V-AIA-3P
GRK: ἐκραύγασαν οὖν πάλιν
NAS: So they cried out again, saying,
KJV: Then cried they all again,
INT: They cried out therefore again

John 19:6 V-AIA-3P
GRK: οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον
NAS: saw Him, they cried out saying,
KJV: him, they cried out, saying,
INT: the officers they cried out saying Crucify

John 19:12 V-AIA-3P
GRK: δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν
NAS: Him, but the Jews cried out saying,
INT: but [the] Jews cried out saying If

John 19:15 V-AIA-3P
GRK: ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι
NAS: So they cried out, Away
KJV: But they cried out, Away with
INT: they cried out then with him

Acts 22:23 V-PPA-GMP
GRK: κραυγαζόντων τε αὐτῶν
NAS: And as they were crying out and throwing off
KJV: And as they cried out, and cast off
INT: were crying out moreover they

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page