3738. ὀρχέομαι (orcheomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3738. ὀρχέομαι (orcheomai) — 4 Occurrences

Matthew 11:17 V-AIM-2P
GRK: καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν καὶ
NAS: We played the flute for you, and you did not dance; we sang a dirge,
KJV: not danced; we have mourned
INT: and not you did dance we sang a dirge and

Matthew 14:6 V-AIM-3S
GRK: τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ
NAS: of Herodias danced before
KJV: of Herodias danced before them,
INT: of Herod danced the daughter

Mark 6:22 V-APM-GFS
GRK: Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης ἤρεσεν τῷ
NAS: came in and danced, she pleased
KJV: came in, and danced, and pleased
INT: Herodias and having danced pleased

Luke 7:32 V-AIM-2P
GRK: καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν καὶ
NAS: We played the flute for you, and you did not dance; we sang a dirge,
KJV: not danced; we have mourned
INT: and not you did dance we sang a dirge and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page