3770. οὐράνιος (ouranios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3770. οὐράνιος (ouranios) — 9 Occurrences

Matthew 5:48 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν
NAS: you are to be perfect, as your heavenly Father
INT: of you who [is] Heavenly perfect is

Matthew 6:14 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ οὐράνιος
NAS: for their transgressions, your heavenly Father
KJV: your heavenly Father
INT: of you heavenly

Matthew 6:26 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά
NAS: into barns, and [yet] your heavenly Father
KJV: yet your heavenly Father feedeth
INT: of you Heavenly feeds them

Matthew 6:32 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε
NAS: these things; for your heavenly Father
KJV: for your heavenly Father knoweth
INT: of you Heavenly that you have need

Matthew 15:13 Adj-NMS
GRK: μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται
NAS: which My heavenly Father
KJV: which my heavenly Father hath
INT: of me Heavenly will be rooted up

Matthew 18:35 Adj-NMS
GRK: μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν
NAS: My heavenly Father will also
INT: of me Heavenly will do to you

Matthew 23:9 Adj-NMS
GRK: πατὴρ ὁ οὐράνιος
NAS: is your Father, He who is in heaven.
INT: father who [is] in heaven

Luke 2:13 Adj-GFS
GRK: πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν
NAS: a multitude of the heavenly host
KJV: a multitude of the heavenly host
INT: a multitude of [the] host heavenly praising

Acts 26:19 Adj-DFS
GRK: ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ
NAS: disobedient to the heavenly vision,
KJV: disobedient unto the heavenly vision:
INT: disobedient to the heavenly vision

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page