3817. παίω (paió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3817. παίω (paió) — 5 Occurrences

Matthew 26:68 V-APA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ παίσας σε
NAS: who is the one who hit You?
KJV: Who is he that smote thee?
INT: is he that having struck you

Mark 14:47 V-AIA-3S
GRK: τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον
NAS: his sword, and struck the slave
KJV: a sword, and smote a servant
INT: the sword struck the servant

Luke 22:64 V-APA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ παίσας σε
NAS: who is the one who hit You?
KJV: who is it that smote thee?
INT: is the [one] having struck you

John 18:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ
NAS: drew it and struck the high priest's
KJV: and smote the high priest's
INT: it and struck the of the

Revelation 9:5 V-ASA-3S
GRK: σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον
NAS: of a scorpion when it stings a man.
KJV: of a scorpion, when he striketh a man.
INT: of a scorpion when it might strike a man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page