393. ἀνατέλλω (anatelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 393. ἀνατέλλω (anatelló) — 9 Occurrences

Matthew 4:16 V-AIA-3S
GRK: θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς
NAS: OF DEATH, UPON THEM A LIGHT DAWNED.
KJV: of death light is sprung up.
INT: of death a light has dawned on them

Matthew 5:45 V-PIA-3S
GRK: ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς
NAS: is in heaven; for He causes His sun
KJV: his sun to rise on the evil
INT: sun of him he causes to rise on evil

Matthew 13:6 V-APA-GMS
GRK: ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ
NAS: But when the sun had risen, they were scorched;
KJV: when the sun was up, they were scorched;
INT: [the] sun moreover having risen they were scorched and

Mark 4:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος
NAS: the sun had risen, it was scorched;
KJV: the sun was up, it was scorched;
INT: and after rose the sun

Mark 16:2 V-APA-GMS
GRK: τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου
NAS: to the tomb when the sun had risen.
KJV: the sepulchre at the rising of the sun.
INT: the tomb having arisen the sun

Luke 12:54 V-PPA-AFS
GRK: τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν
NAS: a cloud rising in the west,
KJV: ye see a cloud rise out of the west,
INT: a cloud rising up from [the] west

Hebrews 7:14 V-RIA-3S
GRK: ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος
NAS: that our Lord was descended from Judah,
KJV: our Lord sprang out of Juda;
INT: out of Judah has sprung the Lord

James 1:11 V-AIA-3S
GRK: ἀνέτειλεν γὰρ ὁ
NAS: For the sun rises with a scorching wind
KJV: the sun is no sooner risen with
INT: rose indeed the

2 Peter 1:19 V-ASA-3S
GRK: καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς
NAS: and the morning star arises in your hearts.
KJV: and the day star arise in your
INT: and [the] morning star should arise in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page