399. ἀναφέρω (anapheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 399. ἀναφέρω (anapheró) — 10 Occurrences

Matthew 17:1 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς
NAS: his brother, and led them up on a high
KJV: bringeth them up into an high
INT: of him and brings up them into

Mark 9:2 V-PIA-3S
GRK: Ἰωάννην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς
NAS: and John, and brought them up on a high
KJV: leadeth them up into an high
INT: John and brings up them into

Luke 24:51 V-IIM/P-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν
KJV: them, and carried up into heaven.
INT: them and was carried up into

Hebrews 7:27 V-PNA
GRK: ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν ἔπειτα τῶν
NAS: high priests, to offer up sacrifices,
KJV: those high priests, to offer up sacrifice,
INT: sins sacrifices to offer up then for those

Hebrews 7:27 V-APA-NMS
GRK: ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας
NAS: once for all when He offered up Himself.
KJV: once, when he offered up himself.
INT: once for all himself having offered up

Hebrews 9:28 V-ANA
GRK: τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ
NAS: once to bear the sins
KJV: offered to bear the sins of many;
INT: of many to bear [the] sins out of

Hebrews 13:15 V-PSA-1P
GRK: αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως
NAS: let us continually offer up a sacrifice
KJV: therefore let us offer the sacrifice
INT: him then we should offer [the] sacrifice of praise

James 2:21 V-APA-NMS
GRK: ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν
NAS: by works when he offered up Isaac
KJV: works, when he had offered Isaac
INT: works was justified having offered Isaac the

1 Peter 2:5 V-ANA
GRK: ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας
NAS: priesthood, to offer up spiritual
KJV: priesthood, to offer up spiritual
INT: a priesthood holy to offer spiritual sacrifices

1 Peter 2:24 V-AIA-3S
GRK: ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ
NAS: and He Himself bore our sins
KJV: Who his own self bare our sins
INT: of us himself bore in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page