402. ἀναχωρέω (anachóreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 402. ἀναχωρέω (anachóreó) — 14 Occurrences

Matthew 2:12 V-AIA-3P
GRK: ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν
NAS: to Herod, the magi left for their own country
KJV: to Herod, they departed into their own
INT: another route they withdrew into the

Matthew 2:13 V-APA-GMP
GRK: Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν
NAS: Now when they had gone, behold,
KJV: when they were departed, behold,
INT: having withdrawn moreover they

Matthew 2:14 V-AIA-3S
GRK: νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον
NAS: while it was still night, and left for Egypt.
KJV: by night, and departed into Egypt:
INT: by night and withdrew into Egypt

Matthew 2:22 V-AIA-3S
GRK: κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ
NAS: [by God] in a dream, he left for the regions
KJV: a dream, he turned aside into
INT: in a dream he withdrew into the

Matthew 4:12 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν
NAS: had been taken into custody, He withdrew into Galilee;
KJV: was cast into prison, he departed into
INT: John had been arrested he withdrew into

Matthew 9:24 V-PMA-2P
GRK: ἔλεγεν Ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ
NAS: He said, Leave; for the girl
KJV: unto them, Give place: for
INT: says Go away not indeed

Matthew 12:15 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν Καὶ
NAS: aware of [this], withdrew from there.
KJV: knew [it], he withdrew himself from thence:
INT: Jesus having known withdrew from there and

Matthew 14:13 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν
NAS: heard [about John], He withdrew from there
KJV: heard [of it], he departed thence
INT: Jesus withdrew from there by

Matthew 15:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ
NAS: from there, and withdrew into the district
KJV: thence, and departed into
INT: Jesus withdrew to the

Matthew 27:5 V-AIA-3S
GRK: τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν
NAS: into the temple sanctuary and departed; and he went away
KJV: in the temple, and departed, and went
INT: the temple he withdrew and having gone away

Mark 3:7 V-AIA-3S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν
NAS: Jesus withdrew to the sea
KJV: But Jesus withdrew himself with his
INT: disciples of him withdrew to the

John 6:15 V-AIA-3S
GRK: ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς
NAS: Him king, withdrew again
KJV: him a king, he departed again into
INT: they might make king withdrew again to

Acts 23:19 V-APA-NMS
GRK: χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν
NAS: him by the hand and stepping aside, [began] to inquire
KJV: and went [with him] aside privately,
INT: chief captain and having withdrawn in private

Acts 26:31 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς
NAS: and when they had gone aside, they [began] talking
KJV: And when they were gone aside, they talked
INT: and having withdrawn they spoke to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page