4115. πλατύνω (platunó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4115. πλατύνω (platunó) — 3 Occurrences

Matthew 23:5 V-PIA-3P
GRK: τοῖς ἀνθρώποις πλατύνουσιν γὰρ τὰ
NAS: by men; for they broaden their phylacteries
KJV: they make broad their
INT: by men They make broad moreover the

2 Corinthians 6:11 V-RIM/P-3S
GRK: καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται
NAS: our heart is opened wide.
KJV: our heart is enlarged.
INT: heart of us has been expanded

2 Corinthians 6:13 V-AMP-2P
GRK: τέκνοις λέγω πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς
NAS: as to children-- open wide [to us] also.
KJV: ye also enlarged.
INT: to children I speak be expanded also you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page