πλατείας
Englishman's Concordance
πλατείας (plateias) — 5 Occurrences

Luke 10:10 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε
KJV: into the streets of the same,
INT: into the streets of it say

Luke 14:21 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας
KJV: quickly into the streets and lanes
INT: into the streets and lanes

Acts 5:15 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς
KJV: the sick into the streets, and laid
INT: into the streets to bring out the

Revelation 11:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως
KJV: [shall lie] in the street of the great
INT: [will be] on the street of city

Revelation 22:2 N-GFS
GRK: μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ
KJV: In the midst of the street of it, and
INT: the midst of the street of it and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page