4113. πλατεῖα (plateia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4113. πλατεῖα (plateia) — 9 Occurrences

Matthew 6:5 N-GFP
GRK: γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι
KJV: the corners of the streets, that
INT: corners of the streets standing to pray

Matthew 12:19 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν
KJV: voice in the streets.
INT: in the streets the voice

Luke 10:10 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε
KJV: into the streets of the same,
INT: into the streets of it say

Luke 13:26 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας
KJV: in our streets.
INT: in the streets of us you did teach

Luke 14:21 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας
KJV: quickly into the streets and lanes
INT: into the streets and lanes

Acts 5:15 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς
KJV: the sick into the streets, and laid
INT: into the streets to bring out the

Revelation 11:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως
KJV: [shall lie] in the street of the great
INT: [will be] on the street of city

Revelation 21:21 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως
KJV: and the street of the city
INT: and the street of the city

Revelation 22:2 N-GFS
GRK: μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ
KJV: In the midst of the street of it, and
INT: the midst of the street of it and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page